บริการของเรา

บริการของเรา

นอกเหนือจากการนําเข้าและจัดจําหน่ายสินค้า บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด
ยังให้ความสําคัญต่อการเพิ่มพูน เรียนรู้และการพัฒนาทักษะ

บริการด้านไฮดรอลิค

งานบริการ และงานซ่อมสร้างพัฒนา โดยทีมวิศวกรชำนาญงาน

บริการระบบควบคุมอัตโนมัติ

เราได้พัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องพร้อมตอบสนองทุกความต้องการ ให้บริการที่หลากหลายและทันต่อโลกอนาคต

บริการด้านโครงสร้าง

รับออกเเบบ-ติดตั้ง รวมไปถึงซ่อมแซมบำรุงรักษา บานระบายทุกชนิด และงานพัฒนาเครื่องจักร บริการให้คำปรึกษา โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

บริการด้านชุดฝึกทดลอง

เราคือผู้ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และผลิตอุปกรณ์ ชุดทดลองทางการศึกษาด้านไฮดรอลิค นิวแมติก และการควบคุมอัตโนมัติ

บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จํากัด ก่อตั้งเมื่อปี 2537 โดยเป็นบริษัท
ร่วมทุนกับต่างชาติซึ่งเกิดจากการร่วมมือระหว่างกลุ่มวิศวกรและ
นักวิชาการชาวไทย

เพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างการบํารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้
ระบบไฮดรอลิคและนิวแมติก ให้กับสถานประกอบการในประเทศ
ในนาม บริษัท ยูเนี่ยนเซกิ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

ในปี 2534 จากนันได้รับการติดต่อทาบทามให้ดําเนินธุรกิจลักษณะ ้
ร่วมทุนต่างชาติโดยร่วมกับกลุ่มชั้นนําด้านไฮดรอลิค จากประเทศ
สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

เพื่อเป้าหมายในการ สร้างงานและธุรกิจด้านอุปกรณ์ เครื่องจักร
ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฮดรอลิค โดยมีความมุ่งมั่นที่จะนําเทคโนโลยี
สร้างงานและธุรกิจ สําหรับอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบไฮดรอลิค ในทุกๆด้านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มผลผลิต
และเพิ่มประสิทธิภาพ การทํางานของเครื่องจักรและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีคุณภาพ

ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริการงานระบบไฮดรอลิค

เพื่อเป้าหมายในการ สร้างงานและธุรกิจด้านอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฮดรอลิคโดยมีความ มุ่งมั่นที่จะนําเทคโนโลยี สร้างงานและธุรกิจ สําหรับอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง กับระบบไฮดรอลิค

งานบริการ และงานซ่อมสร้างพัฒนา

  • รับสร้างเครื่องจักร และพัฒนาเครื่องจักร
  • การทํางานในงานไฮดรอลิกและงานอัตโนมัติ
  • รับตรวจสภาพ, ทอสอบ และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ปั๊ม และมอเตอร์ไฮดรอลิก
  • รับจัดการงานออกแบบ, ติดตั้ง, บํารุงรักษา และทดสอบการทํางานของอุปกรณ์และ เครื่องจักรที่เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิก
  • รับจัดการโปรแกรมการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิก และนิวแมติกให้กับวิศวกร, ช่างเทคนิคและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
  • รับตรวจวัดค่าต่างๆ ทางด้านไฮดรอลิก และวิเคราะห์วงจรไฮดรอลิกด้วยโปรแกรม Automation
  • รับตรวจวัดค่า Contamination ในนํ้ามันไฮดรอลิก
  • รับปรับตั้งค่าแรงดัน และความเร็วให้เหมาะสม
  • รับตรวจวัดระบบการกรองในระบบไฮดรอลิก

บริการออกแบบและติดตั้ง

ระบบควบคุมอัตโนมัติไฮดรอลิก - นิวแมติก

บริการวิเคราะห์และตรวจสอบ

เครื่องจักรอัตโนมัติในระบบไฮดรอลิก -นิวแมติก

บริการตรวจสอบ – ปรับตั้ง

ระบบวาล์ว Proportional และ Servo Valve

บริการออกแบบและพัฒนา

เครื่องจักรอัตโนมัติทางด้านไฮดรอลิก - นิวแมติก

บริการออกแบบระบบควบคุม PLC

ในงานด้านรไฮดรอลิก - นิวแมติก

บริการให้คปรึกษาด้านไฮดรอลิก

ในระบบอัตโนมัติ โดยทีมวิศกรผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ให้ความไว้วางใจใช้บริการ

บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จํากัด
USE. FLO-LINE CO.,LTD
ศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาทักษะสำหรับอุตสาหกรรม

ติดต่อเรา

เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนน 347 ต.เชียงรากน้อย
อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

+66 (0)2-909-0255-65 (10 Lines)
Fax. +66 (0)2-909-0266-67

E-Mail : info@usefloline.com

Copyright 2024 © by USE-Floline. All rights reserved.

Powered by Batflat
.