งานบริการ

นอกเหนือจากการนําเข้าและจัดจําหน่ายสินค้า บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จํากัด
ยังให้ความสําคัญต่อการเพิ่มพูน เรียนรู้และการพัฒนาทักษะ
บริการด้านไฮดรอลิค

เพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างการ บํารุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ระบบไฮดรอลิคและนิวแมติก ให้กับสถานประกอบการใน ประเทศในนา

บริการระบบควบคุมอัตโนมัติ

เพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างการ บํารุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ระบบไฮดรอลิคและนิวแมติก ให้กับสถานประกอบการใน ประเทศในนาม

บริการด้านโครงสร้าง

เพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างการ บํารุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ระบบไฮดรอลิคและนิวแมติก ให้กับสถานประกอบการใน ประเทศในนาม

บริการด้านชุดฝึกทดลอง

เพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างการ บํารุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ระบบไฮดรอลิคและนิวแมติก ให้กับสถานประกอบการใน ประเทศในนาม

บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จํากัด ก่อตั้งเมื่อปี 2537 โดยเป็นบริษัท
ร่วมทุนกับต่างชาติซึ่งเกิดจากการร่วมมือระหว่างกลุ่มวิศวกรและ
นักวิชาการชาวไทย

เพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างการบํารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้
ระบบไฮดรอลิคและนิวแมติก ให้กับสถานประกอบการในประเทศ
ในนาม บริษัท ยูเนี่ยนเซกิ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

ในปี 2534 จากนันได้รับการติดต่อทาบทามให้ดําเนินธุรกิจลักษณะ ้
ร่วมทุนต่างชาติโดยร่วมกับกลุ่มชั้นนําด้านไฮดรอลิค จากประเทศ
     สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

      เพื่อเป้าหมายในการ สร้างงานและธุรกิจด้านอุปกรณ์ เครื่องจักร
ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฮดรอลิค โดยมีความมุ่งมั่นที่จะนําเทคโนโลยี
สร้างงานและธุรกิจ สําหรับอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบไฮดรอลิค ในทุกๆด้านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มผลผลิต
และเพิ่มประสิทธิภาพ การทํางานของเครื่องจักรและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีคุณภาพ

ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานบริการ และงานซ่อมสร้างพัฒนา

  • รับสร้างเครื่องจักร และพัฒนาเครื่องจักร
  • การทํางานในงานไฮดรอลิกและงานอัตโนมัติ
  • รับตรวจสภาพ, ทอสอบ และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ปั๊ม และมอเตอร์ไฮดรอลิก
  • รับจัดการงานออกแบบ, ติดตั้ง, บํารุงรักษา และทดสอบการทํางานของอุปกรณ์และ เครื่องจักรที่เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิก
  • รับจัดการโปรแกรมการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิก และนิวแมติกให้กับวิศวกร, ช่างเทคนิคและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
  • รับตรวจวัดค่าต่างๆ ทางด้านไฮดรอลิก และวิเคราะห์วงจรไฮดรอลิกด้วยโปรแกรม Automation
  • รับตรวจวัดค่า Contamination ในนํ้ามันไฮดรอลิก
  • รับปรับตั้งค่าแรงดัน และความเร็วให้เหมาะสม
  • รับตรวจวัดระบบการกรองในระบบไฮดรอลิก

บริการออกแบบและติดตั้ง

ระบบควบคุมอัตโนมัติไฮดรอลิก - นิวแมติก

บริการวิเคราะห์และตรวจสอบ

เครื่องจักรอัตโนมัติในระบบไฮดรอลิก -นิวแมติก

บริการตรวจสอบ – ปรับตั้ง

ระบบวาล์ว Proportional และ Servo Valve

บริการออกแบบและพัฒนา

เครื่องจักรอัตโนมัติทางด้านไฮดรอลิก - นิวแมติก

บริการออกแบบระบบควบคุม PLC

ในงานด้านรไฮดรอลิก - นิวแมติก

บริการให้คปรึกษาด้านไฮดรอลิก

ในระบบอัตโนมัติ โดยทีมวิศกรผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ให้ความไว้วางใจใช้บริการ


บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จํากัด
USE. FLO-LINE CO.,LTD
ศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาทักษะสำหรับอุตสาหกรรม

ติดต่อเรา

เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนน 347 ต.เชียงรากน้อย
อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

+66 (0)2-909-0255-65 (10 Lines)
Fax. +66 (0)2-909-0266-67

E-Mail : e-commerce@usefloline.com

Copyright 2022 © by USE-Floline. All rights reserved.

Powered by Batflat
.