บริการของเรา

บริการงานระบบไฮดรอลิค

บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จํากัด ก่อตั้งเมื่อปี 2537 โดยเป็นบริษัท
ร่วมทุนกับต่างชาติซึ่งเกิดจากการร่วมมือระหว่างกลุ่มวิศวกรและ นักวิชาการชาวไทย

บริการงานระบบไฮดรอลิค

เพื่อเป้าหมายในการ สร้างงานและธุรกิจด้านอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฮดรอลิคโดยมีความ มุ่งมั่นที่จะนําเทคโนโลยี สร้างงานและธุรกิจ สําหรับอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง กับระบบไฮดรอลิค

งานบริการ และงานซ่อมสร้างพัฒนา

  • รับสร้างเครื่องจักร และพัฒนาเครื่องจักร
  • การทํางานในงานไฮดรอลิคและงานอัตโนมัติ
  • รับตรวจสภาพ, ทอสอบ และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ปั๊ม และมอเตอร์ไฮดรอลิค
  • รับจัดการงานออกแบบ, ติดตั้ง, บํารุงรักษา และทดสอบการทํางานของอุปกรณ์และ เครื่องจักรที่เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิค
  • รับจัดการโปรแกรมการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิค และนิวแมติกให้กับวิศวกร, ช่างเทคนิคและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
  • รับตรวจวัดค่าต่างๆ ทางด้านไฮดรอลิค และวิเคราะห์วงจรไฮดรอลิกด้วยโปรแกรม Automation
  • รับตรวจวัดค่า Contamination ในนํ้ามันไฮดรอลิค
  • รับปรับตั้งค่าแรงดัน และความเร็วให้เหมาะสม
  • รับตรวจวัดระบบการกรองในระบบไฮดรอลิก

บริการออกแบบและติดตั้ง

ระบบควบคุมอัตโนมัติไฮดรอลิก - นิวแมติก

บริการวิเคราะห์และตรวจสอบ

เครื่องจักรอัตโนมัติในระบบไฮดรอลิก -นิวแมติก

บริการตรวจสอบ – ปรับตั้ง

ระบบวาล์ว Proportional และ Servo Valve

บริการออกแบบและพัฒนา

เครื่องจักรอัตโนมัติทางด้านไฮดรอลิก - นิวแมติก

บริการออกแบบระบบควบคุม PLC

ในงานด้านรไฮดรอลิก - นิวแมติก

บริการให้คปรึกษาด้านไฮดรอลิก

ในระบบอัตโนมัติ โดยทีมวิศกรผู้เชี่ยวชาญ

ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


งานที่ให้บริการและรายการ
การตรวจวัด - ตรวจสอบ

งานบริการตรวจวิเคราะห์
ระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้า

บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จํากัด
USE. FLO-LINE CO.,LTD
ศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาทักษะสำหรับอุตสาหกรรม

ติดต่อเรา

เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนน 347 ต.เชียงรากน้อย
อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

+66 (0)2-909-0255-65 (10 Lines)
Fax. +66 (0)2-909-0266-67

E-Mail : info@usefloline.com

Copyright 2023 © by USE-Floline. All rights reserved.

Powered by Batflat
.