บริการของเรา

ชุดทดลองทางการศึกษาด้านไฮดรอลิค นิวแมติก และการควบคุมอัตโนมัติ

HYDRAULIC & PNEUMATIC AND AUTOMATION TRAINING PRODUCT

เราคือผู้ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และผลิตอุปกรณ์ – ชุดทดลองทางการศึกษาด้านไฮดรอลิค – นิวแมติก
และการควบคุมอัตโนมัติ ที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งใน และต่างประเทศ

บริการฝึกอบรมและสื่อการสอน

การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพนั้น นอกจากการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาในองค์กรแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ บุคลากรในองค์กร ซึ่งองค์กรจะมีประสิทธิภาพนั้น ความสามารถของบุคลากรต้องมีควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยเช่นกันจึงจะทำให้องค์กร เจริญก้าวหน้าเพื่อที่จะทำให้องค์กรขับเคลื่นไปข้างหน้าสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง ซึ่งทาง ยูเอสอี.โฟล-ไลน์  ได้มีศูนย์ฝึกอบรมซึ่งจะเน้นในสมรรถนะ คือให้ผู้ฝึก อบรมได้เรียนจริง รู้จริง ทำจริง ซึ่งหลังฝึกอบรมสมารถนำไปใช้งานได้จริงและยังสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลในองค์กรได้

งานบริการ และงานซ่อมสร้างพัฒนา

  • บริการออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ ไฮดรอลิค - นิวแมติก
  • บริการออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติ ทางด้านไฮดรอลิค – นิวแมติก
  • บริการออกแบระบบควบคุม PLC ในระบบไฮดรอลิค และงานอัตโนมัติ
  • บริการ งานสร้างและพัฒนาสื่อการสอนเพื่อโครงสร้างเคลื่อนที่เสมือนจริง

บริการออกแบบและติดตั้ง

ระบบควบคุมอัตโนมัติไฮดรอลิก - นิวแมติก

บริการวิเคราะห์และตรวจสอบ

เครื่องจักรอัตโนมัติในระบบไฮดรอลิก -นิวแมติก

บริการตรวจสอบ – ปรับตั้ง

ระบบวาล์ว Proportional และ Servo Valve

บริการออกแบบและพัฒนา

เครื่องจักรอัตโนมัติทางด้านไฮดรอลิก - นิวแมติก

บริการออกแบบระบบควบคุม PLC

ในงานด้านรไฮดรอลิก - นิวแมติก

บริการให้คปรึกษาด้านไฮดรอลิก

ในระบบอัตโนมัติ โดยทีมวิศกรผู้เชี่ยวชาญ

ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริการฝึกอบรมและสื่อการสอน
เรียนจริง รู้จริง ทำจริง

นอกเหนือจากการนําเข้าและจัดจําหน่ายสินค้า
บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จํากัด ยังให้
ความสําคัญต่อการเพิ่มพูน เรียนรู้และการพัฒนาทักษะ

บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จํากัด
USE. FLO-LINE CO.,LTD
ศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาทักษะสำหรับอุตสาหกรรม

ติดต่อเรา

เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนน 347 ต.เชียงรากน้อย
อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

+66 (0)2-909-0255-65 (10 Lines)
Fax. +66 (0)2-909-0266-67

E-Mail : info@usefloline.com

Copyright 2023 © by USE-Floline. All rights reserved.

Powered by Batflat
.