ศูนย์ฝึกอบรม

ISDC (Innovation and Skill Development Center)

ศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาทักษะสำหรับอุตสาหกรรม

การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพนั้น นอกจากการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาในองค์กรแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือ บุคลากรในองค์กร ซึ่งองค์กรจะมีประสิทธิภาพนั้น ความสามารถของบุคลากรต้องมีควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยเช่นกันจึงจะทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้า เพื่อที่จะทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง ซึ่งทาง บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญและมีการก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมซึ่งจะเน้นเทคโนโลยีและสมรรถนะ คือ ให้ผู้ฝึกอบรมได้เรียนจริง รู้จริง ทำจริง ซึ่งสามารถนำความรู้นั้นไปใช้งานได้จริงและยังสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลในองค์กรของตนได้ บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด ร่วมกับบริษัท KUKA (คูก้า ประเทศไทย) จัดหลักสูตรอบรมเฉพาะสำหรับการใช้หุ่นยนต์พื้นฐานและประยุกต์ เพื่อให้บุคลากรขององค์กรได้เข้าถึงง่ายมากขึ้น

 บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด ได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาทักษะสำหรับอุตสาหกรรม ISDC เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบไฮดรอลิคและระบบนิวเมติก ด้วยความมุ่งมั่นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้พัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องพร้อมตอบสนองทุกความต้องการ ให้บริการที่หลากหลายและทันสมัย รวมถึงหลักสูตรประยุกต์ของสินค้าแบรนด์ระดับสากลไม่ว่าจะเป็น Danfoss B&R และ Inovance เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

Education Project

Training Unit

INDUSTRIES

เพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างการบํารุงรักษา
เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ ระบบไฮดรอลิค
และนิวแมติก ให้กับสถานประกอบการใน
ประเทศในนาม
บริษัท ยูเนี่ยนเซกิ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

SUPPLY

เพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างการบํารุงรักษา
เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ ระบบไฮดรอลิค
และนิวแมติก ให้กับสถานประกอบการใน
ประเทศในนาม
บริษัท ยูเนี่ยนเซกิ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

DISTRIBUTION

เพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างการบํารุงรักษา
เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ ระบบไฮดรอลิค
และนิวแมติก ให้กับสถานประกอบการใน
ประเทศในนาม
บริษัท ยูเนี่ยนเซกิ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

โครงการที่เราทำ

เพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างการบํารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ ระบบไฮดรอลิคและนิวแมติก
ให้กับสถานประกอบการในประเทศในนาม บริษัท ยูเนี่ยนเซกิ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

ผู้ให้ความไว้วางใจ ใช้บริการ

บริการด้านอื่นๆ

นอกเหนือจากการนําเข้าและจัดจําหน่ายสินค้า บริษัท ยูเนี่ยนเซกิ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
ยังให้ความสําคัญต่อการเพิ่มพูน เรียนรู้และการพัฒนาทักษะ

งานระบบไฮโดรลิค

เพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างการบํารุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ระบบไฮดรอลิคและนิวแมติก ให้กับสถาประกอบการใน ประเทศในนาม

งานระบบควบคุมอัตโนมัติ

เพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างการบํารุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ระบบไฮดรอลิคและนิวแมติก ให้กับสถาประกอบการใน ประเทศในนาม

งานออกแบบโครงสร้าง

เพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างการบํารุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ระบบไฮดรอลิคและนิวแมติก ให้กับสถาประกอบการใน ประเทศในนาม

ผลิตภัณฑ์ชุดฝึกทดลอง

เพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างการบํารุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ระบบไฮดรอลิคและนิวแมติก ให้กับสถาประกอบการใน ประเทศในนาม

ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าสําหรับงานระบบควบคุมอัตโนมัติ

ประเภทงานอื่นๆ

บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จํากัด
USE. FLO-LINE CO.,LTD
ศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาทักษะสำหรับอุตสาหกรรม

ติดต่อเรา

เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนน 347 ต.เชียงรากน้อย
อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

+66 (0)2-909-0255-65 (10 Lines)
Fax. +66 (0)2-909-0266-67

E-Mail : e-commerce@usefloline.com

Copyright 2022 © by USE-Floline. All rights reserved.

Powered by Batflat
.