ร่วมงานกับเรา

Developer

จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน
1.สามารถพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหา bug ในระบบที่ได้รับมอบหมายได้
2.สามารถพัฒนา Web Application และ API ตาม Requirement ในระบบที่ได้รับมอบหมายได้
3.มีความรู้ในภาษา Python JavaScript XML และเคยพัฒนาระบบ Odoo จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
4.เข้าใจระบบฐานข้อมูล PostgreSQL จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
5.สามารถใช้งานระบบ Linux (Ubuntu) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
6.สามารถใช้งาน Version Control (Git) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
7.สามารถใช้งานระบบ Docker Kubernetes หรือพัฒนาระบบ Devops จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
8.ทำงานร่วมกับทีม SA/TESTER/Application Support
คุณสมบัติ
1.เพศชาย หรือเพศหญิง อายุ 22 ขึ้นไป
2.จบปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอม ITหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี สำหรับเขียนโปรแกรม Application หรือ Web Application
4.มีความรู้ทางด้าน Database SQL Server PostgreSQL
5.มีประสบการณ์การพัฒนาระบบ บน Platform Odoo จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
7.มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและเวลาที่กำหนดได้
8.ปรับตัวเพื่อการทำงานร่วมกับทีมงานได้เป็นอย่างดี ช่วยเหลือ แบ่งปัน เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
9.ชอบงานเขียนโปรแกรม มีความขยัน อดทน รับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงานพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

System Analyst

จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน
1.ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า จัดเก็บข้อมูลความต้องการได้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลจนเข้าใจความต้องการที่แท้จริง
2.งานออกแบบและพัฒนา software
-จัดทำเอกสาร requirement spec และ prototype ที่ถูกต้องให้กับลูกค้า
-ออกแบบระบบการท างานของ software ให้ตรงตาม business ที่ลูกค้าต้องการ
-ออกแบบฐานข้อมูล และ business process ที่เหมาะสม
-ออกแบบ UI และ business integration ที่เหมาะสม
-จัดเตรียม Test Case Scenario เพื่อใช้ในการทดสอบระบบ ร่วมกับ Software Tester
-เป็นผู้รับผิดชอบในการทดสอบระบบกับลูกค้าเช่น UAT
-ควบคุมดูแลการติดตั้งระบบ รวมถึงการทดสอบระบบให้ได้คุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้าก่อนส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า
-จัดท าเอกสารที่ส าคัญ เพื่อแสดงรายละเอียดของระบบให้ลูกค้า
-เสนอแผนการพัฒนาระบบ (Project Plan) ที่เหมาะสม เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในทีมงานที่เกี่ยวข้อง
3.รับผิดชอบ การวางแผน การมอบหมาย การตรวจสอบ และควบคุมทีมงาน (Programmer และ Tester) เพื่อให้ทีมงานสามารถท างานได้
ตรงตามเวลาที่ตกลงกับลูกค้า
คุณสมบัติ
1.เพศชาย หรือเพศหญิง อายุ 25 ขึ้นไป
2.จบปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขา Computer Science Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในการพัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่างๆ เช่น ERP, Finance, CRM, MRP, Accounting, HR เป็นต้น
4.มีความรู้ด้านการวิเคราะห์ ออกระบบ เช่น ออกแบบหน้าจอการทำงาน (Web App) Database Design, Store Procedure
5.มีความเข้าใจในธุรกิจต่างๆ หากมีประสบการณ์การทำงานให้กับ Project ที่เกี่ยวกับระบบ ERP พิจารณาเป็นพิเศษ
6.มีทักษะในการบริหารการจัดการโครงการ
7.สามารถใช้เครื่องมือ MS Office เช่น MS Word/ MS Excel หรือ เครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการออกแบบระบบ
8.สามารถเข้าทำงานที่สำนักงานหรืออื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้
9.มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและเวลาที่กำหนดได้
10.ปรับตัวเพื่อการทำงานร่วมกับทีมงานได้เป็นอย่างดี และช่วยเหลือ แบ่งปัน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน/ต้นทุน

จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน
1.การจัดทำต้นทุนการผลิต Total Cost, Job Cost รวมถึงงานระหว่างทำ
2.สรุปและจัดทำรายงานต้นทุนผลิตประจำเดือน
3.วิเคราะห์ต้นทุนเปรียบเทียบระหว่าง Plan กับ Actual
4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของงานด้านบัญชีต้นทุน
5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1.เพศชาย หรือเพศหญิง อายุ 26 ปี ขึ้นไป
2.จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
3.มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนไม่ต่ำกว่า 1 ปี
4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์และ Microsoft Office ได้ดี
5.มีความละเอียดรอบคอบ
6.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ช่างประกอบทั่วไป

จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน
1.ประกอบงานตามแบบ
2.เชื่อมงานตามแบบ
3.คุมงานให้ได้ตามเป้าหมาย
คุณสมบัติ
1.เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
2.วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) ขึ้นไป

ช่างปฏิบัติการและบริการ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน
1.ติดตั้งระบบไฮดรอลิค
2.สามารถทำงานช่างและเชื่อมงานเหล็กได้
3.สามารถทำงานนอกสถานที่ค้างคืนและทำงานล่วงเวลาได้
คุณสมบัติ
1.เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
2.วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) ขึ้นไป

Engineer Support Sale

จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน
1.Support Sale ทางด้านงานขาย
2.สามารถออกแบบเครื่องจักรกลและระบบความคุมอัตโนมัติ
3.มีความเข้าใจทางด้านหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมและระบบควบคุมอัตโนมัติ
4.สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ 3D/2D ได้เป็นอย่างดี
5.ควบคุมการผลิต ติดตั้ง ทดสอบระบบให้เป็นไปตามสเปค
คุณสมบัติ
1.เพศชาย หรือเพศหญิง อายุ 21 ขึ้นไป
2.จบปริญญาตรี สาขา แมคคาทรอนิกส์ ไฟฟ้า เครื่องกล
3.สามารถใช้ Microsoft Office/ Solid Work / PLC ได้ดี

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล


โทรศัพท์ 02-909-0255-65 ต่อ 500
โทรศัพท์มือถือ 098-5499165
E-mail : hr_supv@usefloline.com
hrstaff@usefloline.com
ID Line : hrusefloline


บริษัท ยูเอสอี. โฟล-ไลน์ จำกัด
11 หมู่1 ถนน 347 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
www.usefloline.com